ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Αξιολόγηση αποτελεσματικότητας Ολόσωμης Κρυοθεραπείας σε ασθενείς με εμβοές.

Ο στόχος της μελέτης ήταν η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της Ολόσωμης Κρυοθεραπείας σε ασθενείς με εμβοές.

Η έρευνα διεξήχθη σε 120 ασθενείς (ηλικίας 20 έως 68 ετών) με εμβοές, οι οποίοι χωρίστηκαν σε δύο ομάδες: Πρώτη ομάδα 80 ασθενείς που υποβλήθηκαν σε Ολόσωμη Κρυοθεραπεία και δεύτερη ομάδα 40 ασθενείς που δεν έλαβαν θεραπεία. Αποτελούνταν από 73 γυναίκες και 47 άνδρες. Από τους ασθενείς της πρώτης ομάδας, 39 δήλωσαν ότι υποφέρουν από εμβοές και στα δύο αυτιά, 20 στο δεξί, 15 στο αριστερό και 6 στο κεφάλι.
Η διάρκεια της ασθένειας ποικίλλει από 1 μήνα έως 23 χρόνια. Η μέθοδος περιελάμβανε: λήψη ιστορικού,
εξέταση, ηχομετρία για τον προσδιορισμό του επιπέδου της εμβοής, συμβουλευτική με γιατρό, εξέταση του στήθους και της αυχενικής μοίρας με ακτίνες X και αξονική τομογραφία εγκεφάλου.
Μετά τις εξετάσεις και επιπρόσθετη συμβουλευτική, αξιολογήθηκε ότι οι ασθενείς ήταν σε θέση να υποβληθούν σε Ολόσωμη Κρυοθεραπεία εκτός εάν υπήρχαν αντενδείξεις. Οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε 10 συνεδρίες σε δύο κύκλους με ένα διάλειμμα το σαββατοκύριακο.
Εισήλθαν στον θάλαμο σε θερμοκρασία -110 C για 3 λεπτά. Μετά την κρυοθεραπεία έκαναν κινησιοθεραπεία για 45 λεπτά. Η ένταση και όχληση της εμβοής αξιολογήθηκαν μέσω ερωτηματολογίου αυτό-αξιολόγησης (σε κλίμακα 0-100) και εξέτασης ηχομετρίας για τον προσδιορισμό του επιπέδου εμβοής πριν και μετά την θεραπεία.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν πλήρη απαλοιφή της εμβοής σε 4 ασθενείς, μείωση της έντασής της σε 47 ασθενείς, διατήρηση στα ίδια επίπεδα σε 13 άτομα και ελαφριά αύξηση του επιπέδου σε 16 ασθενείς. Στην εξέταση ηχομετρίας της πρώτης ομάδας παρατηρήθηκαν μεταβολές στην συχνότητα εμφάνισης της εμβοής σε 138 ώτα και μεταβολές στην ένταση της εμβοής σε 91 ώτα. Μετά την θεραπεία παρατηρήθηκε μείωση της μέσης απώλειας ακοής και της μέσης ακουστικής ζημίας.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Οι εμβοές μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά με χρήση Ολόσωμης Κρυοθεραπείας.