ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Η Cryosauna Studio (στο εφεξής ο “Δικαιούχος”), δύναται να τροποποιεί οποτεδήποτε τους παρόντες Όρους & Προϋποθέσεις Χρήσεις. Η χρήση οιασδήποτε υπηρεσίας του “Δικτυακού Τόπου” υποδηλώνει την ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Σε περίπτωση μη αποδοχής οιουδήποτε όρου της παρούσας, απαγορεύεται ρητώς η χρήση του “Δικτυακού Τόπου”.

ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ.

Ρητώς δεσμεύεστε ότι έχετε αναγνώσει και αποδεχθεί το περιεχόμενο των σελίδων των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσεως του “Δικτυακού Τόπου”. Επιπλέον δεσμεύεστε όπως συμμορφώνεστε με τους κανόνες του Ελληνικού και Διεθνούς Δικαίου και ειδικά με τις διατάξεις της τηλεπικοινωνιακής νομοθεσίας. Ο “Δικτυακός Τόπος” και ο “Δικαιούχος” καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο και οι εμφανιζόμενες πληροφορίες να είναι ακριβείς και αληθείς, ουδεμία όμως ευθύνη φέρει ο “Δικαιούχος” για τυχόν λάθη ή ελλείψεις που οφείλονται στην πηγή αντλήσεως της πληροφορίας καθώς και στην πληρότητα και επικαιρότητα των παρεχόμενων στοιχείων. Οποιαδήποτε υπηρεσία παρέχεται στους χρήστες / επισκέπτες δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση, αμέσως ή εμμέσως, συμβουλή ή υπόδειξη για τη διενέργεια οποιαδήποτε πράξεως αλλά εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών / επισκεπτών να ενεργήσουν αξιολογώντας βασιζόμενοι στην ιδιωτική βούληση, αποκλειόμενης οποιασδήποτε ευθύνης του Δικαιούχου. Απαγορεύεται η αποστολή επαναλαμβανόμενων, ενοχλητικών, συνειδητά υπέρογκων ή ανούσιων μηνυμάτων που σκοπεύουν στην επιβάρυνση των συστημάτων του “Δικτυακού Τόπου” (π.χ. bombing, spamming).

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

Απαγορεύεται η χρήση των υπηρεσιών του “Δικτυακού Τόπου” για την άσκηση αθέμιτων πρακτικών, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που διαμορφώνονται στην κοινωνία του internet. Απαγορεύεται η προσφορά προς εκμετάλλευση τμήματος ή του συνόλου της υπηρεσίας. Απαγορεύεται η χρήση πληροφοριών της υπηρεσίας για κατασκευή βάσεων δεδομένων (databases) καθώς και η αποθήκευση πληροφοριών σε βάσεις δεδομένων με σκοπό την πρόσβαση σε αυτές από οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

ΆΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ.

H χρήση των υπηρεσιών δεν συνεπάγεται την παροχή και μεταβίβαση δικαιωμάτων ή αδειών χρήσης αγαθών ή / και υπηρεσιών του “Δικτυακού Τόπου”. Σε περίπτωση εκφόρτωσης (download) στοιχείων του περιεχομένου των ιστοσελίδων “Δικτυακού Τόπου”, ο “Δικαιούχος” παραχωρεί δικαίωμα μόνο για ΑΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΡΗΣΗ και δεν προβαίνει στην παραχώρηση οιουδήποτε άλλου δικαιώματος.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ.

Η χρήση του “Δικτυακού Τόπου” γίνεται με ευθύνη των χρηστών / επισκεπτών, αποδεχόμενοι ότι οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες προσφέρονται ως έχουν, δίχως εγγύηση ρητή ή έμμεσα δηλωμένη. Οι υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω συνδέσμων (hyperlinks) είναι ανεξάρτητες του “Δικαιούχου” και χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση αποκλειστικά των χρηστών / επισκεπτών. Ο “Δικαιούχος” δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιοδήποτε κόστος ή ζημιά που ήθελε προκληθεί από τη χρήση υπηρεσιών στις οποίες οι χρήστες / επισκέπτες αποκτούν πρόσβαση μέσω του “Δικτυακού Τόπου” και αφορούν άλλες εταιρίες ή άλλους δικτυακούς τόπους. Ο “Δικαιούχος” δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οιασδήποτε φύσεως ζημία που τυχόν προκλήθηκε σχετικά με τις πληροφορίες, τις υπηρεσίες, το περιεχόμενο και τις διαφημίσεις που περιέχονται στο “Δικτυακό Τόπο”ή ανακτήθηκαν μέσω αυτού.

ΔΕΣΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ.

Ο “Δικτυακός Τόπος” περιέχει συνδέσμους (hyperlinks) προς άλλους δικτυακούς τόπους. Οι τόποι αυτοί δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο του “Δικτυακού Τόπου” και συνεπώς ο “Δικτυακός Τόπος” και ο “Δικαιούχος” δεν είναι υπεύθυνοι για το περιεχόμενο, την ποιότητα και πληρότητα παροχής των υπηρεσιών τους.

DOWNLOADS.

Οι υπηρεσίες που περιέχονται στην ενότητα αυτή, και είναι ελεύθερες για χρήση, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία των δημιουργών τους και δεν μπορούν να αναπαραχθούν παρά μόνο με την γραπτή συγκατάθεσή τους. Τόσο οι δημιουργοί τους όσο και ο “Δικτυακός Τόπος” και ο “Δικαιούχος” δεν φέρουν ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια, η καταστροφή εξοπλισμού ή απώλεια κέρδους ή άλλη άμεση ή τυχαία βλάβη προκληθεί από την εγκατάσταση τους.

COOKIES.

Το Δίκτυο μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη / χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του Δικτύου (π.χ. newsletters). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη / χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη / χρήστη όσον αφορά τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών του Δικτύου, για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του Δικτύου είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ο επισκέπτης / χρήστης του Δικτύου μπορεί να ρυθμίσει τον διακομιστή του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του Δικτύου είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων του Δικτύου δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ.

Ρητώς δηλώνετε και δεσμεύεστε δια της παρούσας ότι στην περίπτωση που εγερθεί κατά του “Δικαιούχου” οιαδήποτε αγωγή, αξίωση, ή άλλη δικαστική αξίωση ή διοικητική διαδικασία και πηγάζει από την παράβαση εκ μέρους σας οιασδήποτε φύσεως δικαιωμάτων τρίτων, υποχρεούστε όπως αφενός παρέμβετε στη δικαστική ή διοικητική διαδικασία και αφετέρου αποζημιώσετε πλήρως τον “Δικαιούχο”, σε περίπτωση κατά την οποία ο τελευταίος υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή οιασδήποτε άλλης δαπάνης.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ.

Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα και σε όλο το έντυπο υλικό του Www.CryosaunaStudio.gr είναι για πληροφοριακούς σκοπούς μόνο. Τα πνευματικά δικαιώματα και τα υλικά που περιέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα διατηρούνται από τους ιδιοκτήτες. Ο εξοπλισμός της ολόσωμης κρυοθεραπείας δεν έχει ελεγχθεί ή εγκριθεί από το U.S. Food and Drug Administration ή άλλες κρατικές Ευρωπαϊκές Ιατρικές υπηρεσίες για τη θεραπεία οποιασδήποτε ασθένειας ή πάθησης. Χρησιμοποιήστε το με δική σας ευθύνη.

ΓΕΝΙΚΑ.

Η χρήση των υπηρεσιών του “Δικτυακού Τόπου” είναι διαθέσιμη μόνο για ενήλικες που ενεργούν για τον εαυτό τους. Απαγορεύεται στους χρήστες / επισκέπτες να καταχωρούν εγγραφές που αφορούν τα ευαίσθητα δεδομένα τους, όπως πολιτικές απόψεις, εθνικότητα, θρήσκευμα, διακρίσεις φύλου ή άλλα προσωπικά στοιχεία που ενδεχομένως παραβιάζουν τη προσωπικότητα των υποψηφίων. Ο “Δικτυακός Τόπος” διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει ή να αναστείλει την πρόσβαση των χρηστών / επισκεπτών σε περίπτωση που διαπιστώσει τυχόν παραβίαση των παρόντων Όρων & Προϋποθέσεων Χρήσεως. Για το σκοπό της διευκόλυνσης των χρηστών, ο “Δικτυακός Τόπος” φιλοξενεί συνδέσεις (links) σε άλλους δικτυακούς τόπους (ιστοσελίδες ή αλλιώς web sites), για των οποίων το περιεχόμενο, ως και τη σωστή και εύρυθμη λειτουργία ο “Δικτυακός Τόπος” και ο “Δικαιούχος” δε φέρουν ουδεμία ευθύνη. Η τυχόν σύνδεση με τέτοιου είδους δικτυακούς τόπους, γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των χρηστών / επισκεπτών.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ.

Το περιεχόμενο και ο σχεδιασμός του “Δικτυακού Τόπου” αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία των δημιουργών του και προστατεύεται από τους ελληνικούς και διεθνείς νόμους. Απαγορεύεται αντιγραφή του “Δικτυακού Τόπου” για οιονδήποτε λόγο Ο “Δικτυακός Τόπος”δεν παρέχει καμία εγγύηση για την εμπιστευτικότητα και ασφάλεια των στοιχείων που καταχωρούνται από τους χρήστες / επισκέπτες. Πάντως, οι προδιαγραφές του συστήματος καθιστούν ιδιαίτερα δύσκολη οποιαδήποτε προσπάθεια κλοπής ή εν γένει παραβίασης του απορρήτου των επικοινωνιών. Σε κάθε περίπτωση ο “Δικτυακός Τόπος” θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προς το σκοπό της προστασίας των στοιχείων που καταχωρούνται. Κάθε προσπάθεια για παραβίαση της ασφάλειας του συστήματος θεωρείται παράνομη και διώκεται ποινικά και αστικά. Ο “Δικτυακός Τόπος” και ο “Δικαιούχος” δε φέρουν ουδεμία ευθύνη για τυχόν διακοπές ή μη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας λόγω κακής λειτουργίας του διαδικτύου ή των ISPs ή άλλα γεγονότα πέραν του ελέγχου του.

ΑΠΟΔΟΧΗ.

Η χρήση των υπηρεσιών του “Δικτυακού Τόπου” προϋποθέτει ότι οι χρήστες / επισκέπτες διάβασαν προσεκτικά όλους τους παραπάνω όρους και προϋποθέσεις λειτουργίας του παρόντος συστήματος και αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα αυτούς. Σε κάθε περίπτωση ο “Δικτυακός Τόπος” και ο “Δικαιούχος” δε φέρουν ουδεμία ευθύνη για τυχόν παραβίαση των όρων λειτουργίας του παρόντος “Δικτυακού Τόπου” από τους χρήστες / επισκέπτες του.
Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση τυχόν διαφορών ορίζονται τα δικαστήρια της Αθήνας.